top of page

Privacyverklaring Source Tilburg

Bij Studievereniging Source Tilburg hechten wij waarden aan de privacy van onze leden. Hieronder is de privacyverklaring te lezen van de vereniging. 

Versie augustus 2023

Gegevens Vereniging
Studievereniging Source Tilburg
Langvennen-Zuid 118
5061 NS Oisterwijk
sourcetilburg@fontys.nl

KVK: 53508750

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring beschrijft hoe Studievereniging Source Tilburg persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Verzamelde persoonsgegevens

Studievereniging Source Tilburg kan de volgende gegevens verzamelen van leden, studenten en partners:

 • Naam

 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en adres)

 • Geboortedatum

 • Studiegegevens (studentnummer, studiejaar, klas)

 • Eventuele andere informatie die vrijwillig wordt verstrekt door leden of deelnemers aan activiteiten van de studievereniging 

 •  

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Studievereniging Source Tilburg verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van een actueel (alumni) ledenbestand

 • Het onderhouden van contact met leden en deelnemers aan activiteiten

 • Het versturen van aankondigingen en informatie over activiteiten

 • Het organiseren en faciliteren van studie gerelateerde activiteiten en sociale evenementen

 • Het uitvoeren van administratieve taken

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

3. Gegevensdeling

3.1 Binnen Studievereniging Source Tilburg kunnen bepaalde personen of commissies toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden binnen de studievereniging. Deze interne gegevensdeling wordt beperkt tot de personen die deze toegang nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren. Het intern delen van persoonsgegevens kan plaatsvinden in de volgende situaties:

 • Bestuursleden hebben inzage tot persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken, zoals het bijhouden van een actueel ledenbestand of het organiseren van activiteiten. 

 • Commissieleden hebben inzage tot (beperkte) persoonsgegevens voor het organiseren van activiteiten en overige activiteiten waarvoor inzage in persoonsgegevens noodzakelijk is. 

Studievereniging Source Tilburg draagt zorg dat alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens alleen toegang krijgen tot gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun activiteiten en dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. 

3.2 Studievereniging Source Tilburg deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden, of wanneer dit wettelijk vereist is. Derden waarmee persoonsgegevens kunnen worden gedeeld zijn onder andere:

 • De onderwijsinstelling, Fontys Hogescholen Human Resource Management en Toegepaste Psychologie

 • Studievereniging Source Eindhoven heeft inzicht in de persoonsgegevens van de leden van Studievereniging Source Tilburg. Als zustervereniging met gezamenlijk bestuur hebben zij hier noodzaak voor om inzicht in te hebben voor administratieve doeleinden. 

 • Externe dienstverleners die namens de studievereniging handelen

 

4. Gegevensbeveiliging

Studievereniging Source Tilburg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. We bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

5. Bewaartermijn

Studievereniging Source Tilburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij het wettelijk verplicht is om deze langer te bewaren. De bewaartermijn varieert afhankelijk van het soort gegevens en de wettelijke vereisten die van toepassing zijn. 

5.1 Persoonsgegevens van onze leden worden bewaard met een bewaartermijn van 2 jaar. Deze termijn is besloten op basis van archivering redenen en administratieve doeleinden.

5.2 Persoonsgegevens van externe partijen worden bewaard met een bewaartermijn van 1 jaar na stopzetting van de samenwerking. Deze termijn is besloten op basis van administratieve doeleinden.  

5.3 Persoonsgegevens van niet-leden (die bijvoorbeeld aansluiten bij onze activiteiten) worden tot één jaar na de betreffende activiteit bewaard. Deze termijn is gebaseerd op de eisen die de studievereniging heeft met betrekking tot verslaglegging van activiteiten.

5.4 Persoonsgegevens van alumni leden worden alleen bewaard wanneer zij hier expliciet toestemming voor geven. De persoonsgegevens van alumnileden worden bewaard tot zij expliciet aangeven geen deel meer uit te willen maken van de alumni commissie. Na het verlaten van de alumnicommissie wordt de bewaartermijn van artikel 5.1 aangehouden.  Wanneer zij geen toestemming geven voor het bewaren van de persoonsgegevens, door lid te worden van de alumnicommissie, wordt de bewaartermijn van artikel 5.1 aangehouden. 

 

6. Rechten van betrokkenen

Partijen hebben bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens. Deze rechten bestaan onder andere uit de volgende:

 • Recht op inzage van persoonsgegevens

 • Recht op rectificatie 

 • Recht op gegevens wissing 

 • Recht op beperking van de verwerking van gegevens

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van gegevens

Indien iemand gebruik wil maken van één van deze rechten, kunnen zij dit doen door contact op te nemen met het zittende bestuur van Studievereniging Source Tilburg. Contactgegevens zijn te vinden aan het begin van deze privacyverklaring of via https://www.svsource-tilburg.nl/contact

 

7. Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Bij Studievereniging Source Tilburg is het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht. Echter, het verstrekken van persoonsgegevens is wel een vereiste voor lidmaatschap bij de studievereniging. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een lidmaatschap adequaat te beheren en om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen als studievereniging ten aanzien van onze leden.

Indien betrokkenen ervoor kiezen om het verstrekken van persoonsgegevens te weigeren, kan dit resulteren in het weigeren van het lidmaatschap door Studievereniging Source Tilburg. Het verstrekken van persoonsgegevens is namelijk essentieel voor een effectieve uitvoering van onze lidmaatschapadministratie en om deelname aan onze activiteiten en voordelen mogelijk te maken.

We benadrukken dat we de persoonsgegevens die we vragen zullen beperken tot wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden van het lidmaatschap en het leveren van de daarbij behorende voordelen en diensten.

 

8. Klachten

Als je van mening bent dat jouw rechten, met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, worden geschonden of als je een klacht wilt indienen over de gegevensverwerking praktijken van Studievereniging Source Tilburg, neem dan contact op met ons via bovenstaande contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Nederland. 

 

9. Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bij studievereniging Source Tilburg maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, om besluiten te nemen die significante gevolgen hebben voor betrokkenen. Dit betekent dat er geen geautomatiseerde processen of algoritmen worden gebruikt om beslissingen te nemen die aanzienlijke gevolgen hebben voor individuen, zoals het beoordelen van prestaties, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid of andere persoonlijke aspecten.

Besluitvorming binnen studievereniging Source Tilburg is gebaseerd op menselijke beoordeling en betrokkenheid, waarbij individuele en contextuele factoren in overweging worden genomen. We streven naar transparantie en eerlijkheid bij het nemen van beslissingen met betrekking tot onze leden en activiteiten.

Indien in de toekomst gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, zullen we dit expliciet vermelden in deze privacyverklaring, inclusief de betrokken processen, de logica erachter en de mogelijke gevolgen voor betrokkenen. We zullen altijd passende maatregelen nemen om de rechten en belangen van betrokkenen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Studievereniging Source Tilburg behoudt het recht om wijzigingen toe te passen in de privacyverklaring, indien dit nodig blijkt met de toepasselijke wet- en/of regelgeving. De meest recente privacyverklaring wordt gecommuniceerd en gedeeld. Deze is ook altijd te vinden op onze website https://www.svsource-tilburg.nl/

bottom of page